Moje Zabrze

Wspomnienia - Zabrzański Wrzesień

Miejska Komisja Koordynacyjna dla Spraw Upowszechniania Kultury powołana została w Zabrzu w 1964r. Głównym zadaniem Komisji było kierowanie wszystkimi poczynaniami kulturowymi w mieście. W dniu 17 maja 1965 roku Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej w Katowicach zatwierdziło statut Towarzystwa Miłośników Zabrza.

Amfiteatr w Rokitnicy.

Amfiteatr w Rokitnicy.

Cele Towarzystwa zapisane zostały w statucie. Głównymi celami było: wpajanie społeczeństwu przywiązania do miasta, pielęgnowanie jego tradycji, inicjowanie twórczości poświęconej Zabrzu, organizowanie imprez wzbogacajacych życie społeczne i kulturalne.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

W celu realizacji zamierzeń statutowych powołane zostały w składzie Plenum Zarządu TMZ cztery sekcje : historyczno-socjologiczna, kulturalno-oświatowa, upiększania miasta i czynów społecznych oraz finansowo-gospodarcza.

kliknij, zobacz duże zdjęcie

Sekcja kulturalno-oświatowa miała za zadanie popularyzację wiedzy o mieście i jego perspektywach rozwojowych, inspirowanie i organizowanie ogólnomiejskich przedsięwzięć i imprez kulturalnych dla dzieci, młodzieży i starszego społeczeństwa, rozwijanie zainteresowania sztuką, pielęgnowanie folkloru i twórczości ludowej oraz popieranie amatorskiego ruchu artystycznego.

Jednym z efektów ogromu pracy i zaangażowania wielu osób była organizowana co roku impreza pod nazwą "Zabrzański Wrzesień".

Zabrzański Wrzesień 1965r. - pierwszy Zabrzański Wrześnień zorganizowany pod patronatem TMZ zainaugurował rok kulturalno-oświatowy 1965/66. Obchody spotkały się ze spontanicznym poparciem społeczeństwa. Impreza osiągnęła cele zapisane w statucie TMZ pokazała i upowszechniła regionalne wartości kulturalne i historyczne.

Zabrzański Wrzesień 1966r. odbył się w dniach od 23 do 25 września. Był imprezą wzbogaconą pomysłami organizatorów i uczestników ubiegłorocznych obchodów Zabrzańskiego Września. Przeglądając program imprez można stwierdzić, że wszystkie pomysły zostały zrealizowane. W DMiT zorganizowane zostało spotkanie finałowe orkiestr z całego kraju, w Muzeum Miejskim - wystawa "Czynu Powstańczego".

W dniach 23-25 września w DMiT po raz pierwszy w obchodach "Zabrzańskiego Września" uruchomiono stoisko filatelistyczne ze specjalnym okolicznościowym datownikiem.

Zabrzański Wrzesień 1967r. - do ważniejszych wydarzeń Zabrzańskiego Września należało otwarcie wyremontowanego gmachu Państwowego Teatru Nowego. W Muzeum Miejskim otwarto wystawę "Z rewolucyjnych tradycji zabrzańskiego proletariatu", a w pomieszczeniach byłej polskiej szkoły mniejszościowej w Mikulczycach wystawę "Polskie szkolnictwo mniejszościowe w Niemczech w latach 1923 - 1939".

Zabrzański Wrzesień 1968r. - odbył się w dniach od 16 do 22 września. Pierwszym punktem bogatego programu była konferencja popularno-naukowa, na której Henryk Rechowicz wygłosił referat pt. "Rola Koministycznej Partii Polski w walce o społeczne wyzwolenie proletariatu i o antyfaszystowski front ludowy na Śląsku". Otwarto kilka wystaw, między innymi wystawę dorobku Zabrzańskiego Towarzystwa Fotograficznego. 21 września ulicami miasta przeszedł barwny korowód karnawałowy.

Zabrzański Wrzesień 1969r. - rozpoczął się w dniu 16 września w dzielnicach Zabrza. W centrum impreza ta trwała od 23 do 28 września i złożyły się na nią : konferencja naukowa na temat dotychczasowych przeobrażeń oraz perspektyw urbanistycznych GOP-u i Zabrza, kilka wystaw , a wśród nich ekspozycja malarstwa i grafiki zabrzańskich artystów-plastyków. Jedną z najbardziej doniosłych uroczystości było otwarcie zbudowanego w czynie społecznym domu Harcerza, z udziałem członka Biura Politycznego KC, I sekretarza KW PZPR Edwarda Gierka, członka Rady Państwa, przewodniczącego Prezydium WRN Jerzego Ziętka, I sekretarza Katowickiej Horągwi ZHP Józefa Haensela.

Zabrzański Wrzesień 1970r. - rozpoczął się 13 września w dzielnicach Zabrza, gdzie odbywały się różnorodne imprezy, a ulicami Mikulczyc i Rokitnicy przeszły barwne korowody. Najważniejszym wydarzeniem w ramach Zabrzańskiego Września był Dzień Pamięci Dachau, połączony ze zjazdem byłych więźniów tego obozu zagłądy z całego kraju oraz konferencja naukowa, na temat martrologii Polaków w czasie II wojny światowej. Na całość programu Zabrzańskiego Września złożyły się liczne występy artystyczne, wystawy, spotkania, jubileusze oraz - tradycyjna kawalkada ulicami miasta.

Zabrzański Wrzesień 1971r. - siódma doroczna impreza regionalna trwała od 13 do 20 września. Zabrzański wrzesień został zapoczątkowany konferencją popularnonaukową. Na konferencji wygłoszony został między innymi referat doc. Józefa Ligęzy pt.: "Społeczny ruch organizacyjny kobiet na Górnym Śląsku w latach 1900-1939". 18 września ulicami miasta przeszedł korowód.

Zabrzański Wrzesień 1972r. - rozpoczął się 8 września. Odbyła się konferencja popularno-naukowa na którą złożyły się trzy tematy: 50 rocznica Związku Polaków w Niemczech, 30 lecie Polskiej Partii Robotniczej oraz kierunki urbanistycznego i architektonicznego rozwoju Zabrza. Uzupełnieniem tematyki konferencji były wystawy "Polacy spod znaku Rodła" oraz "Polskie szkolnictwo mniejszościowe na Opolszczyźnie w latach 1922 - 1939. Wśród kilkudziesięciu imprez artystycznych duzym zainteresowaniem cieszył się "Wielki jarmark" w wykonaniu zespołu teatru "Syrena" z Warszawy. Zakończenie imprezy odbyło się 17 września.

Zabrzański Wrzesień 1973r. - W tym roku impreza trwała od 9 do 16 września. Na program złożyły się konferencje popularno - naukowe, wystawy, występy artystyczne i sportowe oraz kawalkada przebierańców. Na kiermaszu książek goszczono Wojciecha Żukrowskiego i Aleksandra Baumgartena. Na wystawie filatelistycznej można było nabyć koperty z okolicznościowym stemplem. Imprezy odbywały się także w dzielnicach miasta.

Zabrzański Wrzesień 1974r. - rozpoczął się 14 września przedstawieniem "Na szkle malowane", które odbyło się w Państwowym Teatrze Nowym obchodzącym 15 lecie swojej działalności. W przedstawieniu wystąpili Ernest Bryll i Katarzyna Gaertner. Jak co roku odbyła się konferencja popularno - naukowa oraz wiele imprez estradowych i koncertów. Ostatnią atrakcją była kawalkada, która zakończyła się na stadionie Górnika Zabrze pokazem gimnastycznym 2000 uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków.

Zabrzański Wrzesień 1975r. - Na rozpoczęcie otwarto wystawę pt.: "Życie regionu w malarstwie nieprofesjonalnym" oraz odbyła się konferencja popularno - naukowa związana z tym tematem. Otwarto także inne wystawy: "Twórczość zabrzańskich artystów plastyków", "Amatorska Fotografia Artystyczna", "Twórczość plastyczna dzieci i młodzieży". Z sportowych wydarzeń należy wymienić: Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów, mecz oldbojów Górnika Zabrze i reprezentacji Śląska. Był też coroczny korowód. Zabrzański Wrzesień odbył się w dniach od 15 do 21.

Zabrzański Wrzesień 1976r. - odbył się w dniach od 16 do 19 września. Konferencja popularno-naukowa przypomniała tradycję i dorobek Zabrza w doskonaleniu pracy oraz społeczno-gospodarcze przemiany w tym mieście. Ważniejsze imprezy artystyczne to: "Kabaretro" w wykonaniu teatru "Syrena" z Warszawy i premiera sztuki Albina Siekierskiego "Wina bez kary" w Teatrze Nowym. W cechowni Kopalni "Pstrowski" otwarto wystawę rzeźby "Górnik i jego trud".

Zabrzański Wrzesień 1977r. - W dniu 17 września otwarciem w Hali Sportowo -Widowiskowej wystawy pt. "Zabrze - mój dom, moja praca" rozpoczęły się obchody corocznej imprezy. Spośród wielu imprez należy wymienić przegląd filmów Kazimierza Kutza, Festiwal Filmów Polskich, kiermasz książek, prasy, malarstwa, grafiki, tkanin artystycznych i wyrobów artystów nieprofesjonalnych. Tematem wielu imprez była również 60 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Na zakończenie ulicami miasta przeszła kawalkada. Imprezy zakończyły się 25 września.

www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu

Dobrze wiedzieć

Dobrze wiedzieć

Zobacz również

Losowe zdjęcie

Dobrze wiedzieć